Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Activiteiten

1. Eredienst

De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeenteleven, en bij uitstek het moment dat wij van het levende water van het evangelie drinken (Johannes 4). Als Jezus Christus centraal staat in de kerkdienst ontvangen wij alles wat nodig is om als gelovigen vrucht te dragen. Twee maal per zondag houden wij een dienst tot Gods eer in de kerk. Naast de zondagse eredienst zijn er ook diensten op bid- en dankdag, rond de jaarwisseling en op de traditionele christelijke feestdagen, maar niet op tweede paasdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag, tenzij deze op een zondag vallen. In de kerkdienst volgen wij de klassieke orde van dienst en lezen wij uit de Herziene Statenvertaling. De kerkenraad kiest primair voor psalmen en Bijbelliederen (berijmde Bijbelteksten) in de eredienst. Daarnaast zingen wij liederen waarvan de tekst nauw aansluit bij de boodschap van de Bijbel. De bundels die wij gebruiken zijn de psalmen in de oude en de nieuwe berijming, de gezangen uit het Liedboek voor de kerken (1973) en de bundel Op Toonhoogte in de uitgave van 2015.

Vier maal per jaar vieren wij als gemeente het heilig avondmaal. De viering vindt plaats in de avonddienst op Goede Vrijdag en tijdens drie morgendiensten op zondagen verspreid over het jaar. Tijdens deze laatste drie diensten nemen de kinderen en de leiding van de kindernevendienst plaats in de kerkenraadsbanken om de viering van het heilig avondmaal van dichtbij te kunnen volgen. De morgendienst in de week voor het heilig avondmaal staat in het teken van voorbereiding op de viering. De avonddienst na de viering van het heilig avondmaal staat in het teken van dankzegging.

Tijdens de kerkdienst op zondagmorgen is er voor de kinderen van de groepen 1 t/m 7 van de basisschool de gelegenheid om naar de kindernevendienst te gaan. Op de eerste zondag van de maand, op christelijke feestdagen, en tijdens bijzondere diensten rondom doop en belijdenis is er geen kindernevendienst. Tijdens de avondmaalsdiensten is er ook kindernevendienst, waarbij de kinderen worden uitgenodigd om bij terugkomst uit hun eigen ruimten, plaats te nemen bij de viering als toeschouwer, zodat ze al op jonge leeftijd vertrouwd raken met het Heilig Avondmaal.

Op de eerste zondag van de maand is er ’s ochtends een gezinsdienst. De gezinsdienst wijkt in principe niet af van de gewone eredienst, maar bij de keuze van liederen en de verwoording van gebeden en de preek houdt de voorganger zoveel mogelijk rekening met de aanwezigheid van kinderen in de dienst. Tijdens deze dienst is er geen kindernevendienst. De kinderen blijven in de kerk om vertrouwd te raken met de gebruiken en de taal van de kerkdienst. Een aantal maal per jaar wordt er op dezelfde manier invulling gegeven aan de avonddienst, maar dan met het oog op de jongvolwassenen in de gemeente die na een gezamenlijke maaltijd als groep samen met de leiding plaatsnemen in de kerk. Ook deze dienst wijkt in principe niet af van een gewone avonddienst, maar er wordt in de liedkeuze en verwoording van de liturgie rekening gehouden met de aanwezigheid van jongeren in de dienst.

2. Vorming en toerusting

In de Bijbel wordt de gelovige vergeleken met een fruitboom die geplant is aan frisse waterstromen, hij geeft zijn vrucht op zijn tijd, en zijn blad valt niet af, alles wat hij doet zal goed gelukken (Psalm 1). Zoals een fruitboom gesnoeid moet worden om vrucht te dagen zo heeft ook ons geloof onderhoud nodig om tot volle wasdom te komen. In de kerk noemen we alles wat daarbij komt kijken vorming en toerusting.

Het opzicht en het geestelijk leiderschap hierbij ligt bij de kerkenraad van de gemeente. Zij draagt zorg voor de gemeente als gemeenschap door haar te leiden en toe te rusten voor haar pastorale en missionaire roeping. Op die manier stimuleert de kerkenraad de gemeente om de aan haar geschonken gaven in dienst te stellen van de opbouw van het Koninkrijk van God. De kerkenraad staat open voor vragen en suggesties vanuit de gemeente en de leden kunnen daarover persoonlijk benaderd worden door de gemeenteleden. Daarnaast vraagt zij op gemeenteavonden naar de mening van de belijdende leden rondom het te voeren beleid.

Binnen de Hervormde Gemeente Heteren is er een rijk aanbod aan kringen. Een overzicht van de kringen is de vinden op de activiteitenpagina. Daarnaast is er een kringcoördinator die het contact tussen kringen en kerkenraad verzorgt.

Als gemeente zijn wij dankbaar dat wij een grote groep kinderen en jongeren in de gemeente hebben. Om hen te vormen in het christelijk geloof wordt hen de mogelijkheid van catechisatie aangeboden. Voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool wordt er basiscatechese gegeven. Voor de jongeren van het voorgezet onderwijs zijn er verschillende groepen ingedeeld op leeftijd. Tot slot is er belijdeniscatechisatie voor gemeenteleden die erover nadenken om belijdenis van het christelijk geloof te doen.

3. Pastoraat

De beek van God is vol water’, dat staat in Psalm 65:10. Als Jezus Christus het evangelie vergelijkt met levend water, dan kunnen wij aan de hand van de woorden van deze psalm onze visie op het pastoraat omschrijven. Pastoraat is elkaar erop wijzen dat de liefde en genade van God overvloedig is. Wij mogen weten dat Gods kracht onze zorgen, zonde en ziekte te boven gaat. Daar kunnen wij ons aan vasthouden in goede en in slechte dagen.

De Hervormde Gemeente Heteren is van oudsher een dorpsgemeente en een kleine gemeenschap. Wij zijn erg dankbaar dat het traditionele pastoraat hier nog steeds goed functioneert. Door middel van toerusting zetten wij ons in om dit in stand te kunnen blijven houden. Maar het merendeel van het bezoekwerk rust op de schouders van een kleine groep mensen, terwijl het een bredere roeping is van de gemeente om daar invulling aan te geven.

De gemeente is onderverdeeld in een vijftal wijken met ieder een eigen ouderling. De kerkenraad streeft ernaar ieder gemeentelid regelmatig te bezoeken. Het huisbezoek is erop gericht om kennis te nemen van het leven van de gemeenteleden. Onderwerpen die besproken worden op het huisbezoek zijn de eigen leefwereld, de zorgen en het levensleed, en het persoonlijke geloofsleven van de broeders en zusters.

4. Evangelisatie en missionaire activiteiten

'O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom en koop zonder geld', zegt de Heer in Jesaja 55:1. Het levende water van het evangelie is immers gratis. Jezus Christus schenkt het eeuwige leven aan iedereen die in Hem gelooft, want Hij heeft daar Zelf aan het kruis de hoogste prijs voor betaald.

Om een zichtbaar teken te zijn van de liefde en het offer van haar Heer, en de toewending van God naar mensen, ontplooit de Hervormde Gemeente Heteren een aantal activiteiten zodat zij niet alleen een kerk op een dijk, maar ook een stad op een berg is (Matteüs 5: 14). Daarnaast worden gemeenteleden uitgenodigd in bestaande relaties met anderen te laten zien wat de liefde en genade van Jezus Christus voor ons kan betekenen.

Storykeepers is een missionaire activiteit die samen met de andere kerken in Heteren wordt georganiseerd. Storykeepers vindt driemaal per jaar plaats tijdens de schoolvakanties in de sporthal De Bongerd. Samen met de Vloedschuurgemeente wordt er eenmaal per jaar een kerk-en-school dienst gehouden voor de kinderen van de protestants-christelijke Koningin Julianaschool. De dienst wordt voorbereid door een commissie die bestaat uit leerkrachten, ouders, en vertegenwoordigers van de beide protestantse gemeenten. Er is een tienerclub voor kinderen tussen de 11 en 14 jaar. De club trekt zowel kerkelijke als buitenkerkelijke kinderen. Samen met de protestantse Vloedschuur gemeente wordt enkele keren per jaar voor verschillende leeftijdscategorieën, (basisschool en voortgezet onderwijs) Sirkelslag georganiseerd.

In samenwerking met de buurgemeentes Randwijk, Valburg, Zetten en Andelst is twee jaar geleden het initiatief genomen om een evangelisatieproject op te zetten onder Poolse seizoensarbeiders in de Betuwe.

5. Diaconie

Jezus Christus zegt 'Want Ik had honger en u hebt mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Voorwaar Ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan' (Mattheüs 25:35, 40). Kort samengevat is dit de opdracht van barmhartigheid die Jezus ons als gemeente heeft gegeven. Wij zijn allen geroepen om oog en oor te hebben voor mensen die in de knel zijn geraakt. Daarnaast hebben een aantal gemeenteleden daarvoor een bijzondere roeping ontvangen.

Als gemeente voelen wij ons betrokken op o.a. het werk van HGJB, IZB, Storykeepers en ‘De Herberg’ in Oosterbeek. Wereldwijd gaat de eerste aandacht uit naar o.a. GZB, TEAR, Woord en Daad, Luisterend Dienen, Trans World Radio, Open Doors, Stichting HOE en Stichting De Ondergrondse Kerk. Als gemeente voelen wij ons op diaconaal gebied in het bijzonder verbonden met het werk van Rob en Anne-Marie in Haïti, Aziz en Ingrid Zaghzagh in Spanje, Fineke Janssen in Bolivia en familie Huisman in Kosovo. Ook de christelijke gemeente in Hodod, Roemenië, waar we al 25 jaar een band mee hebben, blijft onze aandacht houden. Wij vinden het belangrijk om ook de komende jaren de nodige maandelijkse ondersteuning te blijven bieden aan de allerarmsten in Hodod.

Wat betreft de diaconale zorg geven we extra aandacht aan o.a. zieken, gehandicapten, jongeren, mensen met financiële problemen en mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit betreft zowel mensen uit de eigen kerkelijke- als de burgerlijke gemeente. De diaconie verzorgt paasattenties voor chronisch zieke gemeenteleden. Samen met de andere diaconieën binnen het dorp worden er rond de Kerst attenties en pakketten gemaakt en uitgedeeld. Daarnaast verzorgen de gezamenlijke diaconieën een aantal malen per jaar een maaltijd voor dak- en thuislozen in een opvangtehuis in Arnhem.